Тәрбие жоспары

1 наурыз 2018 - Роза Алиманова

Бекітемін:                                                                                                                   Келісемін:                                                    

Мектеп директоры:               А.Шалабаева                                                              МДТІЖО:                 Г.Төлегенова

«     » ___________  2017жыл                                                                                            «      » ___________   2017жыл

 

 

 

 

 

№3 орта мектебінің 10-сынып жетекшісі

Алиманова Роза Төремұратқызының

тәрбие жұмысының жылдық жоспары

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018  оқу жылы

 

1.      Патриоттық тәрбие. Мақсаты: Азаматтарда жоғары деңгейде патриоттық сезімді, өз елімен  мақтан етуді, азаматтық борышын  адал орындауға тәрбиелеу және Отанды қорғауға қонституциялық міндеттерді қалыптастыру.

 

2.      Отбасылық тәрбие. Мақсаты: қоғамдағы отбасының ролін жоғарлату, жастар арасында отбасы құндылықтары мен салт – дәстүрлерін, аналық, әкелік  рольдерді кең көлемде насихаттау және отбасылық тәрбиені білім жүйесіне үздіксіз іс-әрекет ретінде енгізу.

 

3.      Рухани – адамгершілік тәрбие және эстетикалық тәрбие. Мақсаты: балаларда және жастарда рухани – адамгершілік сезімді  және көп ұлтты Қазақстан халқымен қарым — қатынасынмәдени – тарихи құндылықтарды көркем – эстетикалық қабылдауы арқылы  (әдет – ғұрып, салт – дәстүрлер, рухани – адамгершілік көркем мазмұнды және т.б.) қабылдау санасынқалыптастыру.

 

4.      Саяси және құқықтық тәрбие беру. Мақсаты: балаларда және жастарда құқықтық сананы қалыптастыру, ақпараттар арқылы саяси ойлау қабілеттерін, өз ойларынша сараптауды, жағдаяттарды бағалау, алған біліктерді өмір жағдаяттарында қолдана білу.

 

5.      Көпмәдени тәрбие. Мақсаты: жалпы адами қасиеттердің негізінде көпмәдени тұлғаны қалыптастыру, оның ішінде өзара түсіністік, татулық,  сыйластық,  толеранттық, қоршаған ортамен өнімді қызмет ету секілді қасиеттер арқылы ( өмір сүруге көмек беру, өз-өзіне, айналаға, бүкіл әлемге құрметпен қарау).

 

6.      Қоршаған ортаны, өзін – өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу.Мақсаты:Қоршаған ортаны, өзін – өзі оңтайлы қабылдай алатын өскелеңұрпақты тәрбиелеу, тың идеяларға бастап, мүмкіндіктерді байқату.

 

7.      Экологиялық және еңбек тәрбиесі. Мақсаты: экологиялық және еңбек мәдениетін қалыптастыру, әлемді тану, экологиялық және еңбек сауаттылығын жоғарылату, өмірдің  ең маңызды  саласы ретінде еңбекке баулу, жеңістерге қол жеткізуде еңбектің маңызын түсіндіру.

 

8.      Зияткерлік тәрбие. Мақсаты:  кәсіби қызметті тиімді  басқару мен дамуы арқылы елімізде ұлттық зияткерліктің қалыптасу қызметіне жағдай жасау.

 

9.      Салауатты өмір салтына тәрбиелеу. Мақсаты: Қазақстан Республикасының балалары мен жасөспірімдерінің салауатты өмір салтын ұстануға байланысты  кешенді, үздіксіз және орнықты  жүйе  енгізу.

 

 

 

 

 

Тәрбиенің мақсаты: 

             Тәрбиеніңнегізгімақсаты – денісау, ұлттық сана сезіміоянған, руханиойлаудәрежесібиік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойындабасқа да қасиеттерқалыптасқанадамдытәрбиелеу.

 

 

 

 ТӘРБИЕНІҢ МІНДЕТТЕРІ:

·         білім беру ұйымдарындаденсаулығызор, руханидүниесі бай, адамгершілікті, тәуелсізжекетұлғанықалыптастыруғаықпалететінтәрбиежүйесінқұружәнедамыту;

·         балалар мен жастардыазаматтылыққа, отансүйгіштікке, зиялылыққа, адамқұқықтары мен   бостандықтарын, мемлекеттікрәміздер  мен ұлттық дәстүрлерді сыйлауға тәрбиелеу;

·         өзінің және қоғамның, болашақұрпақалдындаәлеуметтік,  табиғижәне мәдени ортадағы  өз іс-әрекетініңнәтижесіүшінжауапкершіліктісезінудегумманистікдүниетанымды қалыптастыру;

·         мемлекеттіктілдіжәнебасқатілдердіүйренуарқылыбалалар мен жастардың әлем жәнеұлттықмәдениеттіигерулеріне, Қазақстанхалықтарыныңдәстүрлері мен мәдениетінзерттеуінежәнеқабылдауынажағдайжасау;

·         жекетұлғаныңөзін -өзіісжүзіндекөрсетуі мен ары қарайдамуынаықпалетудебілім беру ұйымдары  жағдайындажастар мен балалардыңтанымдық қызығушылығын, олардыңшығармашылыққабілеттерін, жалпыбілімгеикемділігін, өзін- өзі тану мен  өздігіненбілімалудағдыларын, әлеуметтенуінбарыншадамыту    бейімділігінқалыптастыру;

·         қазіргі заманғы қоғамдықөміргежәнетиімдікәсібиіс-әрекет пен жекебасыныңжәнеәлеуметтіккәсібитұрғыдаүздіксізпісіпжетілуінеқажеттімаңыздытұлғалықжәнекәсібисапаларын   қалыптастыру;

·         қоғамдаорнықтықалыптасқандәстүрлернегізінде  этникалықжәнедіни толеранттылықты тәрбиелеу;

·         балалар мен жастардыңбойындаҚазақстанғасырттаненушіэтнодіни экстремизм мен  түрлірадикалды  ағымдарғақарсыәрекететеалатын  дағдыларқалыптастыру;

·         отбасылықтәрбиежүйесінқайтажандандыружәне  отбасынбілім беру мекемелерінің  тәрбиежүйесінеараластыру.

 

 

 

 

Қыркүйек айы

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

«Мен – өз отанымның патриотымын!»

2.09

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

2.

Ұлттық тәрбие

«Тіл – ұлттың тірегі!»

18.09

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

3.

Отбасы тәрбиесі

«Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы»

4.09

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

«Кең болсаң – кем болмайсың»

11.09

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Оқушы формасын бірегейлендіру

 

 

 

 

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

Сынып белсенділерін сайлау

 

 

 

 

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 

 

 

 

8.

Зияткерлік тәрбие

 

 

 

 

 

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

«Дұрыс тамақтану – денсаулықтың басты кепілі»

25.09

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

 

 

Қазан  айы

 

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

«Құқық – әділет пен парасат жолы»

2.10

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

2.

Ұлттық тәрбие

 

9.10

 

 

 

3.

Отбасы тәрбиесі

 

Ата-аналармен жиналыс жасау

28.10

Р.Алиманова

Жиналыс

Хаттама

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

«Білім көзі – кітапта»

23.10

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

 

 

 

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

Оқушылардың сабақ үлгерімдерін қадағалау

 

 

 

 

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Сыныпқа тазалық жұмыстарын жүргізу

21.10

 

 

 

8.

Зияткерлік тәрбие

«Білім биржасы»

16.10

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қараша  айы

 

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 

 

 

 

 

 

2.

Ұлттық тәрбие

 

«Үлкенге құрмет, кішіге ізет»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

3.

Отбасы тәрбиесі

 

 

 

 

 

 

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

 

 

 

 

 

 

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

«Қыз қандай болу керек?»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты.

Пікірталас. Мелбикемен кездесу

Анықтама

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

 

 

 

 

 

 

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 

 

 

 

 

8.

Зияткерлік тәрбие

 

 

 

 

 

 

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

 

«Дұрыс тамақтану – денсаулықтың басты кепілі»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

 

Желтоқсан  айы

 

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 

 

 

 

 

 

2.

Ұлттық тәрбие

 

 

 

 

 

3.

Отбасы тәрбиесі

 

 

 

 

 

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

 

«Көмектесе білейік!»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

«Тәуелсіздік-тұғырым»

 

11.12

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

 

«Жер тағдыры – ел тағдыры»

4.12

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 

 

 

 

 

8.

Зияткерлік тәрбие

 

 

 

 

 

 

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

«Қош келдің,  Жаңа Жыл!»

 

25.12

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

 

 

 

 

 

 

Қаңтар  айы

 

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 

 

 

 

 

2.

Ұлттық тәрбие

 

«Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда,

Үлкен арман керек екен адамға»

8.01

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

3.

Отбасы тәрбиесі

 

 

 

 

 

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

 

 

 

 

 

 

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

Ата-аналар жиналысы

 

Р.Алиманова

Жиналыс

Хаттама

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

 

«Еңбек бәрін де жеңбек»

15.01

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Көне кебеже» білім сайысы

22.01

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

8.

Зияткерлік тәрбие

 

 

 

 

 

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпан  айы

 

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 

«Бірлік түбі-тірлік»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

2.

Ұлттық тәрбие

 

 

 

 

 

 

3.

Отбасы тәрбиесі

 

 

 

 

 

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

 

«Сыйласаң сыйлы боласың»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

«Адами қарым-қатынастар ізгіліктері»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

 

 

 

 

 

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 

 

 

 

 

8.

Зияткерлік тәрбие

 

«Ақын болу ғажайып» шығармашылық сайысы

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наурыз  айы

 

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 

 

 

 

 

 

2.

Ұлттық тәрбие

 

 

 

 

 

 

3.

Отбасы тәрбиесі

 

«Бәрі де, ана, бір өзіңнен басталады»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

 

«Қыз өссе, елдің көркі

 гүл өссе, жердің көркі»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

 

 

 

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

 

 

 

 

 

 

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 

Сынып тазалығын қадағалау

 

 

 

8.

Зияткерлік тәрбие

«Армысың,әз Наурыз!»

 

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

 

 

 

 

 

 

 

 

Сәуір  айы

 

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 

 

 

 

 

 

2.

Ұлттық тәрбие

 

 

 

 

 

 

3.

Отбасы тәрбиесі

 

«Жанұя – тәрбие мектебі»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

 

«Жүйелі сөз әдебі»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

 

 

 

 

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

 

Мектепшілік сенбілік жұмысы

 

Р.Алиманова

 

 

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

 

 

 

 

 

 

8.

Зияткерлік тәрбие

Тілі басқа, тілегі бір.

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

«Дұрыс тамақтану-денсаулық кепілі»

 

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

 

 

 

 

 

Мамыр  айы

 

Қызметтің бағыттары

Шара атауы

Күні

Жауапты

Өткізу формасы

Нәтижелерін жіті талдауы

1.

Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

 

 

 

 

 

 

2.

Ұлттық тәрбие

 

 

 

 

 

 

3.

Отбасы тәрбиесі

 

 

 

 

 

4.

Рухани – адамгершілік тәрбие(діни тәрбие, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет)

 

«Мәңгі өшпес отты жылдар»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

5.

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

 

 

 

 

6.

Қоршаған ортаны, өзін-өзі оңтайлы қабылдауы, көшбасшылық қасиеттерін тәрбиелеу

 

«Тылсым дүние ғажаптары»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

7.

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Ақша қайдан шығады?»

 

Р.Алиманова

Тәрбие сағаты

Анықтама

8.

Зияткерлік тәрбие

 

 

 

 

 

 

9.

Дене тәрбиесі- салауатты өмір салты

 

 

 

 

 

 

 

 

Осыған ұқсас жазбалар:

Тәрбие жоспарыТәрбие жұмысының жоспары

- 7296901

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!