Мұғалім портфолиосы

11 сәуір 2014 - Руслан Сыргабаев
Мұғалім портфолиосы


Мұғалім
портфолиосытуралытүсінік

 

Мұғалімпортфолиосымұғалімніңбарлықжұмыстарынбіржүйегебіріктіретін, оныңкәсібиқызметініңәртүрлісалаларынбайланыстыратынжұмыстарыныңжиынтығы.

 

 Мұғалімпортфолиосымұғалімдікжұмыспапкасығанаемес, алдыналажоспарланғанжетістіктерініңөзіндікіріктеулері.

Мұғалім портфолиосының артықшылықтары:

 

-         Әртүрліжұмысбағыттарынқамтитындығы;

-         Жүйелеу және толықтырулар енгізу мүмкіндігі;

-         Жекелеген және жүйелі өзгерістер енгізу жағдайы;

-         Өзара ақпарат және тәжірибе алмасу мүмкіндігі.

-         Портфолио жасақтаудың шығармашылық сипаты.

-         Өзі және өзгелер үшін тиімділігі мен пайдалылығы.

-         Жасақтаудағы дербестік пен белсенділіктің жоғарылығы.

Портфолоионы жасақтау қиындықтары

-         Төмен мотивация, жұмысқа қызықпау.

-         Тәжірибенің аздығы, біліктіліктің төмендігі.

-         Өз жұмысын жалпылап, жүйелей алмауы.

-         Рефлексиялық мәдениеттің төмен болуы.

 

Мұғалім портфолиосының негізгі функциялары

 

1.Жинақтаушы: мұғалім жұмыстарының жиынтығы.

 

2.Үлгілеуші: мұғалімдіңжекекәсібиөсутраекториясынқалыптастыруқұралы.

 

3.Рефлексия-шығармашылық: түрліпедагогикалықтехнологияларменолардыңтиімдіәдістерінөзіндікталдауменжобалау.

 

Мұғалім портфолиосының түрлері

 

1.Мақсатыбойынша: жекеменшік(өзіүшін), есеп(басшылықүшін), жоба(ұжымменұйымдамуыүшін).

2.Мазмұны бойынша: жетістіктер (белгілі бір бағыттардағы), рефлексия (мақсатқа жетуді талдау мен бағалау), проблемалық бағдар (жүйе құраушылары мен қажетті шешімдер), тақырыптық (негізгі қызмет салалары бойынша маңызды жұмыстар).

 

 

 

 

 

Мұғалімпортфолиосының

маңыздыбөлімдері

 

Автопортретбөлімі:

 

Меніңәдістемелікжұмысжүйем. Менің кәсіби өсу бағдарламам.

 

 

 

 

Ақпараттық ресурстар” бөлімі:

 

Қажетті нормативтік-құқықтық құжаттар. Анықтамалар мен түсіндірме сөздіктер. Жалпы және педагогикалық заңдылықтар мен ережелер.

 

Жұмыс материалдары” бөлімі:

 

Менің әдістемелік жобаларым мен дайындамаларым. Қызықты және құнды ақпараттар мен мәліметтер (интернеттен).

 

Менің жетістіктерім” бөлімі:

 

Менашқанжаңалықтармензаңдылықтар. Менің табыстарым мен ынталану жолдарым.

 

Мұғалім портфолиосының мазмұны

 

-         Жылдықжұмысжоспарыменжылдықжұмысесебі.

-         Бақылау-тексеру және тест жұмыстарының қорытындылары.

-         Топтық және ұжымдық жұмыс қорытындылары.

-         Сабақ жоспарлары мен енген сабақтарға талдау жұмыстары.

-         Өзіндік зерттеу-сынақ жұмыстарының аралық қорытынды, түпкі нәтижелері.

-         Өзекті мәселелер мен танымдық тапсырмалардың шешімдері.

-         Жазбаша шығармашылық жұмыстар (рефераттар мен эсселер).

-         Аудио және бейнематериалдар, фотосуреттер.

-         Жалпылау материалдары (сызба-кестелер, графиктер мен диаграммалар).

-         Сауалнамалар мен сұқбаттасулар және оларды өңдеу қорытындылары.

-         Берілген қосымша тапсырмалардың қорытындылары.

-         Бақылау күнделіктері мен өзіндік ой-толғаныстар.

-         Ұжымдық және жеке ғылыми-әдістемелік жобалар.

-         Авторлық бағдарламалар мен балама оқу құралдары.

-         Жасалған баяндамалар мен жарық көрген мақалаларының көшірмелері.

-         Әдістемелік нұсқау-жинақтарының қысқаша аннотация, рецензиялары.

-         Портфель авторының жетістіктерін айғақтайтын құжаттар (мақтау қағаздары мен сертификаттар, анықтамалар мен дипломдар).

 

Мұғалім портфолиосын дайындау технологиясы

 

1.Мұғалімдердіынталандыру: аттестацияданөтугенемесеқызметтікөсугеқажеттіматериалдарекендігі, қосымшасыйақытөлеунемесемадақтауүшіннегіз;

2.Портфель типін анықтау: жинақтаудың мақсатты бағыттылығын күшейту үшін мақсаты, мазмұны бойынша портфель типін анықтау, жекелеген жағдайлар мен арнайы мақсаттарда аралас типін алуға болатындығы.

3.Өткізу мерзімі мен сипатын анықтау: жыл соңында не мерзімді көрсету;

4.Бөлімдер санын белгілеу: жұмыс жоспарына сай міндетті және таңдауы бойынша алынатын бөлімдер саны жетеуден көп болмауы керектігі.

5.Бағалау критерийлерін дайындау: міндетті бөлімдердің көпшілігі талқылауға жатпайтындығы мен қалғандарының бірлесе жасалатындығы.

 

Мұғалім портфолиосын бағалау өлшемдері

 

1.Сандық бағалау

 

1.Міндетті рубрикалардың болуы – 2 ұпай.

2.Қосымша жеке рубрикалардың қамтылуы – 5 ұпай.

3.Әріптестері мен ғалымдардың пікірлері – 5 ұпай.

 

2.Сапалық бағалау

 

1.      Зерттеу әдістерінің пайдаланылуы – 10 ұпай.

2.      Өзіндік жұмыстары мен дербестігі – 10 ұпай.

3.      Өзіндік пайдалылығы мен құндылығы – 10 ұпай.

4.      Рефлексиялық материалдардың болуы – 10 ұпай.

5.      Материалдардың безендірілуі – 8 ұпай.

6.      Портфолионы көрсету – 10 ұпай.

Барлығы – 70 ұпай.

 

Осыған ұқсас жазбалар:

ҰстаздарғаМұғалім портфолиосы

- 7297167

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!