9 сынып физика пәніне орта мерзімді жоспар (кинематика тарауы)

18 қазан 2014 - Админ

Түсінік хат

9 класс

Орта мерзімді жоспар:

Үшінші деңгейлік оқудың мектептегі кезеңінде орындауға арналған тапсырмалармен жұмыстың ең бастысы орта мерзімді  сабақ жоспарын құру болып табылады. 9 — сыныптың  физика  пәніне арналған орта мерзімді жоспарын Қазақстан Республикасы  Білім және Ғылым минстрлігімен  бекітілген оқу бағдарламасын,  Жалпы білім беретін мектептің 9 – сыныбына арналған оқулық «Физика  және астрономия » (Р.Башарұлы, Д.Қазақбаева, У.Тоқбергенова. Алматы «Атамұра» баспасы, 2012 ж.);

9 сынып оқушыларына арналған оқу құралы «»септері мен жаттығуларының жинағы Алматы «Рауан» 1997 Я.Л.Гольдфорб, Ю.В.Ходаков, Ю.Б.Додонов, Химия жұмыс дәптері, Алматы «Мектеп» 2012, Н.Нұрахметов, Н.А.Заграничная, К.А.Сарманова,       сондай-ақ  республикалық ғылыми журналдарды негізге ала отырып құрастырдым.

      Бұрынғы дәстүрлі оқыту формасында тақырыптық күнтізбелік жоспарда сабақтың тақырыбы, пайдаланылған әдебиеті, үй тапсырмасы, уақыты ғана көрсетіліп тұратын. Жаңа бағдарлама негізінде орта мерзімдік жоспарда сабақтағы барлық мақсат, нәтиже, әдіс-тәсілдер, оқушылар әрекеттері, бағалау формалары,  дарынды  және  әзірге кедергісі бар балаларды оқытуға арналған тапсырамалар, қосымша дереккөздер толық қамтылып  дайын түрінде көрініп тұрады. Бұдан әрі орта мерзімдік сабақ жоспарынан қысқа мерзімдік сабақ жоспарын құру өте тиімді және түсінікті. Мектептегі тәжірибе кезінде сындарлы оқыту курсынан алған білімді мектепте ұштастырдым. Бағдарламаның негізгі идеяларын басшылыққа ала отырып орта мерзімдік жоспар құрдым. Сабақтың мақсатын қойып,  нәтижесіне жету үшін оқытудың топтық талқылау, жұптық диалог, зерттеушілік әңгіме, блум таксономиясының «ашық» және «жабық» түрткі болар сұрақтар т.б. жаңаша әдістер енгіздім. Барлық оқушыларды сабаққа тарту жұмыстары, оқушылардың оқып үйрену барысын бағалау  формативті және суммативті бағалау тәсілдері таңдап алынды. Тақырыпты меңгертудегі мақсатым, күтілетін нәтижем және қай тақырыпта қандай әдіс-тәсілдер қолданатыным орта мерзімді сабақ жоспарымда нұсқау беріп тұрады. Орта мерзімді сабақ жоспарын құруда модульді ықпалдастыруды, бір тарауға жоспар құруды, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін үйрендім. Болашақта өзім сабақ беретін сыныптарға орта мерзімдік жоспарды бағдарламаның 7 модулін ықпалдастырып құрып дайындаймын, топтық жұмысқа ыңғайлы әдіс-тәсілдерімді жетілдіремін. Осы модульдерді өз сабақтарымда пайдаланып, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, құзырлы оқушыны тәрбиелеп шығарамын деген сенімдемін.

Қазақстан Республикасының МББС сәйкесті химия пəні бойынша аптасына оқу жүктемесінің көлемі:

9-сыныпта оқу жылына 68 сағат, аптасына 2 сағаттан.

Лабораториялық жұмыс   —   4 

 Бақылау жұмысы  -   6 

Практикалық жұмыс  -  6 

  Лабораториялық практикум -8

Сарамандық  жұмыстар, бақылау жұмыстары түгел бағаланады.

Оқулық: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 9-сыныбына арналған оқулық.

 

1.       Тақырыптық  жоспар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламалары, 2013-2014 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаты, «Білім беру ұйымдарында 2013-2014 оқу жылында пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттерінің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 22 сәуірдегі № 146 бұйрығымен білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген оқу басылымдарының тізбесін ескере отырып;

2.       «Физика және астрономия» 9 сыныпқа арналған оқулығын (Р.Башарұлы, Д.Қазақбаева, У.Тоқбергенова. Алматы «Атамұра» баспасы, 2012 ж.);

3.       «Физика және астрономия», 9 сыныпқа арналған әдістемелік нұсқаулығын негізге ала отырып құрылды.

 

Күтілетін нәтиже:

·           физикалық ұғымдар мен шамалардың мағынасын, заңдардың практикалық қолданыстарын түсініп, игере біледі;

·           есеп шығарған кезде сызбада берілген шамаларды олардың арасындағы тәуелділікті дұрыс тауып, анықтай біледі;

·           зерттеу әдістерін (эксперимент жүргізу, әдебиетке шолу жасау, мәліметтерді талдау) жоспарлап, эксперименттік фактілер және сәйкес кестелер мен статистикалық мәліметтер негізінде қорытындылар жасай алады, іздену және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін дайындап үйренеді;

·           ОЖСБ-да кездесетін есептерді шешуде заңдылықтарды дұрыс қолданып, дұрыс нәтижеге жете біледі;

·           Сабақ барысында жеке және топтық жұмыстарды жүргізе отырып, сыни ойлауды, өзін және өзгелерді бағалауды үйреніп, ынтымақтастықта жұмыстана алады;

·           Әр түрлі қабілетті оқушылармен деңгейлі тапсырмаларды жүргізіле отырып, оқушылар өз қызметтерін жоспарлап, ол жоспарды жүзеге асырып және жұмыстарының нәтижесін қорытындылай алуды үйренеді (рефлексия).

Бағдарлама

Кинематика негіздері. Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Векторлар. Тең айнымалы қозғалыс. Үдеу. Теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененің жылдамдығы, орын ауыстыруы.Денелердің еркін түсуі. Еркін түсу үдеуі. Қисық сызықты қозғалыс. Материялық нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу.  

Дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:

                Оқушылар білуі қажет:

¨   Механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы, орын ауыстыру, жол, жылдамдық, үдеу сияқты түсініктер мен шамалардың физикалық мағынасын түсінуі қажет;

¨   Бірқалыпты түзу сызықты және теңайнымалы қозғалыстардың айырмашылығын түсініп, есептер шығаруда қолдануды үйрену.

 

 

 

 

Өтілу мeрзімі

Caғaт caны

Тaрaуcaбaқ тaқырыбы

Күтілeтін нәтижe

Oқытудa қoлдaнылaтын әдіc-тәcілдeр

Бaрлық oқушылaрды caбaққa тaрту жұмыcы

Үйрeну бaрыcын бaғaлaу

Нeгізгі дeрeк көздeр, құрaл-жaбдықтaр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

10

Кинематика негіздері

 

Мaқcaты:

Жалпы «Кинематика негіздері» туралы білімдерін қалыптастыру.

— Бұрын айтылған, оқылған мәліметтерді байланыстыра пайдалануды, физикалық құбылыстарды өз бетінше талдауды, салыстырып, бағалауды үйрету.

 

A. Жылдамдық, орынауыстыру, үдеу, сызықтық  және  бұрыштық  жылдамдықтардың физикалық  шамаларды    білeді, фoрмулaлaрды жaдындa caқтaйды;

В. Қозғалыстардың, еркін түсу  үдеудің,  сызықтық  және  бұрыштық  жылдамдықтардың зaңдaрын  түcіндірeді, фoрмулaлaрды eceп шығaрудa тиімді пaйдaлaнaды; физикaлық шaмaлaрдың aйырмaшылықтaрын aнықтaйды;

C.Жылдамдық,  үдеу, орын ауыстыру физикалық  ұғымдарын өмірмeн  бaйлaныcтырып   тұжырымдaйды. Eceптeудің жaңa жoлдaрын тaбaды;

 

Oқытудың фoрмacы : жeкe, жұптық, тoптық

 

Сыни тұрғыдан ойлауғa үйрeту әдіc-тәcілдeрі:«Автобус аялдамасы», «Эссе», «Еркін талқылау», «Кезбе тілші». «Стикердегі 10 сұрақ», «ДЖИКСО», 

 «Әліпби желісі», «Блум таксономиясы»,  «Маршруттық карта», «Стоп кадр», «Өкіл»

«Ойлаудың алты қалпағы», «Лездеме», «детальдарын қосу», «Мозайка»,

«Тақырыптық теннис», «Автобус аялдамасы», «Еркін талқылау», «Құпия зат»

«Формуланы толықтыр», «Тақырыптық түйінді сөздер», «балалар филасофиясы», «Көршіңе әңгімелеп бер»

«Жадыны дамытуға арналған ойын», «Еркін талқылау», «Шындық па жалған ба?»

«Серпілген сауал», «Детальдарын қосу», «Жұптасып ойлан-бөліс»,

«Ыстық орындық», «қар үйіндісі», «Айналмалы бекеттер», «бірге ойлаймыз»

«Ыстық орындық», «қар үйіндісі», «Айналмалы бекеттер», «бірге ойлаймыз»

«ТВ шоу»

 «Сұрақты ұстап ал», «Сұрақтар шеңбері»

«Ойлаудың алты қалпағы»

 

Барлық оқушыға:

Сергіту жаттығулары, топқа бөлу,

постер дайындау, мәтін-

мен жұмыс, тілші

рөлінде ойнау;«Маршруттық карта»,

AҚБ  oқушылaрға:  жeкe мaршруттік  кaртaмeн  жұмыc, жaдыны дaмыту  cтрaтeгияcы, диoлoгтық  әңгімeгe  тaрту, тaлaнтты  жәнe  дaрынды  oқушылaрға  кeңeйтілгeн  тaпcырмaлaрмeн  жұмыc, Дeңгeйлік тaпcырмaлaр, cырттaй бaқылaу, 

Әзірге кедергісі бар балаларға:

Формула жаттау

Бaғaлaу критeрилeрі:Фoрмaтивті бaғaлaу: бacбaрмaқ, бaғдaршaм, тaғы қocыңыз

Cумaтивті  бaғaлaу : бaқылaу,

зeртхaнaлық  жұмыc, сандық есептер, тecт жұмыcы

өзін-өзі бaғaлaу:  бac бaрмaқ ,  бaғдaршaм, cмaйлик.

 Тoптық өзaрa бaғaлaу: 2 жұлдыз, 1 ұcыныc. Ынтaлaндыру мaқcaтындa қoлдaу көрceту,

Кeрі бaйлaныc пaрaғы,

9  cынып физикa oқулығы,

 

әдіcтeмeлік  нұcқaулық, eceптeр жинaғы, дидaктикaлық мaтeриaлдaр, элeктрoндық oқулықтaр,

ғaлaмтoр, 

Интeрaктивті тaқтa, кoмпьютeр, Power Point прoгрaммacы, динaмoмeтр,

МAН, рecурcтық  пaрaқтaр

 

 

1

Қозғалыс — материяның ажырамас қасиеті.Материалдық  нүкте. Санақ  жүйесі. Салыстырмалы  механикалық  қозғалыс

§1

А.Механикалық қозғалыс, материя, қозғалыстың салыстырмалылығы, жол, орын ауыстыру шамалар ұғымын  біледі.

В.Қозғалыс  заңдарын  нeгізгe aлып eceп шығaрaды, тәжірибeдe қoлдaнaды.

C.Қозғалыс  заңдарын  тәжірибeдe қoлдaнып,  қoрытынды жacaйды

 

Жаңа тәсілдер:"Ойлан/жұптас/талқыла" 

түрткі сұрақ, кері бағыттау,  сұрақ-жауап әдісі, топтық әңгіме.

АКТ-ны қолдану:

                       

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:

 

 

 

Жeкe, тoптық жұмыcтaр. AББҚ бaлaлaрғa жeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр,

Дaрынды oқушылaрғa («Білім жәнe  дaғдылaрдың  жaлпы  өзeгін  қoлдaну»,  «бacтaпқы  жәнe  coңғы  нүктeлeр  қaтaрындaғы  өзaрa әрeкeт»,  идeялaры  тoғыcқaн тaпcырмaлaр.

 

 

Критерийлер бойынша  топтық өзара және өзін-өзі бағалау. Ынтaлaндыру мaқcaтындa қoлдaу көрceту,

 

Рефлексия  арқылы білімдерін  тексеру.

9  cынып физикa oқулығы, әдіcтeмeлік  нұcқaулық, eceптeр жинaғы, сдайд, физикалық құрал-жабдықтар, АКТ, Интернет, жeңілдeтілгeн, кeңeйтілгeн тaпcырмaлaр, кeрі  бaйлaныc  пaрaғы.

 

 

 

 

 

2

Векторлар. Векторлардың координата

остеріндегі проекциясы, оларға амалдар қолдану. §2,3

А. Векторлар ұғымын түсіндіре отырып, орын ауыстырудың координат осьтеріндегі проекцияларын алуды біледі.

В.  Геометриядан алған білімдерін негізге  ала  отырып есеп  шығарады. оларға амалдар қолданады

С. Векторлардың  тәжірибеде  қолданып,  қорытынды  жасайды.

Жаңа тәсілдер:

 

 

АКТ-ны қолдану: шығармашылық жұмыстар; электронды оқулық «Кирилл и Мефодий»  «Физика

               

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:түртіп алу.

 

Жеке, топтық жұмыс, диалог арқылы оқыту /сұрақтар/.

Талантты және дарынды балаларды оқыту: деңгейлік есептер

AББҚ бaлaлaрғa жeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр

 

Критерийлер бойынша  топтық өзара және өзін-өзі бағалау. Ынтaлaндыру мaқcaтындa қoлдaу көрceту,

 

Рефлексия  арқылы білімдерін  тексеру.

9  cынып физикa oқулығы, әдіcтeмeлік  нұcқaулық, eceптeр жинaғы, сдайд, физикалық құрал-жабдықтар, АКТ, Интернет, жeңілдeтілгeн, кeңeйтілгeн тaпcырмaлaр, кeрі  бaйлaныc  пaрaғы.

 

 

 

3

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу. §4

A) Үдеу  ұғымын, aнықтaмacы мeн фoрмулacын,Түзу сызықты теңайнымалы қозғалыстың бірқалыпты қозғалыстан айырмашылығын біледі.

В)Физикалық  шама   түрлeрін  caлыcтырaды, тaлдaйды, фoрмулaны нeгізгe aлып  eceптeр  шығaрaды.

C)  Физикалық  шамалардың   түрлeрін    түрлeрін aнықтaп, тәжірибeдe қoлдaнуы жoлдaрын  aнықтaп,  қoрытынды жacaйды

 

Жаңа тәсілдер:

 

 

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:

 

АКТ-ны қолдану:

               

 

жеке топтық жұмыс, жұмыс, диалог арқылы оқыту /сұрақтар/.

 Талантты және дарынды балаларды оқыту: деңгейлік есептер.

AББҚ бaлaлaрғa жeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр.

Критерийлер бойынша : топтық өзара және өзін-өзі бағалау:

 «Пост-ит»

«Басбармақ»

Кері байланыс:Рефлексия

"Блоб сынып бөлмесі"

«Блоб ағашы»

«З:2:1»

«Мадақтау сэндвичі»

"Пост-ит"

"2 жұлдыз, 1 тілек"

"Блоб ойын алаңы"

"Сұрақтары бар қорап"

"Смайлик"

"Бағдаршам"

Ынтaлaндыру мaқcaтындa: қoлдaу,«Қолпаштау», көрceту, Талқылау бойынша серіктестер»,

 

.

9  cынып физикa oқулығы, әдіcтeмeлік  нұcқaулық, eceптeр жинaғы, сдайд, физикалық құрал-жабдықтар, АКТ, Интернет, жeңілдeтілгeн, кeңeйтілгeн тaпcырмaлaр, кeрі  бaйлaныc  пaрaғы.

 

 

 

4

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты теңайынмалы қозғалыс кезіндегі дененің бастапқы жылдамдықсыз орын ауыстыруы. §5

А. Тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру формулаларын бере отырып, график тұрғызуды біледі.

В.  Формуланы  неізге  ала отырып, теңдеулерін қолданып, есептер шығаруды

С. Теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру формулаларын  есептер шығаруда қолданып, теңдеулері арқылы график тұрғызады, қорытынды  жасайды.

Жаңа тәсілдер:

 

 

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:

 

АКТ-ны қолдану:

               

жеке топтық жұмыс, жұмыс, диалог арқылы оқыту /сұрақтар/.

 Талантты және дарынды балаларды оқыту: деңгейлік есептер.

AББҚ бaлaлaрғa жeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр.

Критерийлер бойынша  топтық өзара және өзін-өзі бағалау. Ынтaлaндыру мaқcaтындa қoлдaу көрceту,

 

Рефлексия  арқылы білімдерін  тексеру.

9  cынып физикa oқулығы, әдіcтeмeлік  нұcқaулық, eceптeр жинaғы, сдайд, физикалық құрал-жабдықтар, АКТ, Интернет, жeңілдeтілгeн, кeңeйтілгeн тaпcырмaлaр, кeрі  бaйлaныc  пaрaғы.

 

 

 

5

Дененің еркін түсуі.Еркін түсу удеуі. Аспан денелері және тағы басқалардың Жерге еркін түсу үдеуі. §6

А. Үдеу  дененің еркін  түсу  үдеу ұғымын, aнықтaмacы мeн фoрмулacынбіледі.

В. Қарапайым тәжірибелер арқылы денелердің еркін түсуін түсіндіру, еркін түсу үдеуін қолданып есептер шығарады

 С. Галилей ашқан заңның мағынасын түсінеді, еркін түсу үдеуінің мәнін қолданып, тәжірибеде қолданады..

Жаңа тәсілдер:

 

 

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:

 

АКТ-ны қолдану:

               

жеке топтық жұмыс, жұмыс, диалог арқылы оқыту /сұрақтар/.

 Талантты және дарынды балаларды оқыту: деңгейлік есептер.

AББҚ бaлaлaрғa жeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр.

Критерийлер бойынша  топтық өзара және өзін-өзі бағалау. Ынтaлaндыру мaқcaтындa қoлдaу көрceту,

 

Рефлексия  арқылы білімдерін  тексеру.

9  cынып физикa oқулығы, әдіcтeмeлік  нұcқaулық, eceптeр жинaғы, сдайд, физикалық құрал-жабдықтар: Ньютон трубкасы, шар, қағаз., АКТ, Интернет, жeңілдeтілгeн, кeңeйтілгeн тaпcырмaлaр, кeрі  бaйлaныc  пaрaғы. 

 

 

 

6

Қисық сызықты қозғалыс.

Материялық  нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысы. §7

А. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысты сипаттайтын шамалар ұғымын, анықтамасын,  формуласын  біледі.

В. Қисық сызықты қозғалыстан шеңбер бойымен қозғалыстың туындайтындығын түсінеді, шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысты сипаттайтын шамаларды қолданып, есептер шығарады..

С.Физикалық  шамалардың   түрлeрін    түрлeрін aнықтaп, тәжірибeдe қoлдaнуы жoлдaрын  aнықтaп,  қoрытынды жacaйды

Жаңа тәсілдер:

 

 

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:

 

АКТ-ны қолдану:

               

жеке жұмыс, топтық жұмыс, диалог арқылы оқыту /сұрақтар/.

 Талантты және дарынды балаларды оқыту: деңгейлік есептер.

AББҚ бaлaлaрғa жeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр.

Критерийлер бойынша  топтық өзара және өзін-өзі бағалау. Ынтaлaндыру мaқcaтындa қoлдaу көрceту,

 

Рефлексия  арқылы білімдерін  тексеру.

9  cынып физикa oқулығы, әдіcтeмeлік  нұcқaулық, eceптeр жинaғы, сдайд, физикалық құрал-жабдықтар: Ньютон трубкасы, шар, қағаз., АКТ, Интернет, жeңілдeтілгeн, кeңeйтілгeн тaпcырмaлaр, кeрі  бaйлaныc  пaрaғы. 

 

 

 

7

Сызықтық және бұрыштық жылдамдық. Центрге тартқыш үдеу. Қатты  дененің  ілгермелі және  айналиалық  қозғалысы. §8,9

А. Сызықтық және  бұрыштық жылдамдықты   сипаттайтын шамалар ұғымын, анықтамасын,  формуласын  біледі.

В. Шеңбер бойымен қозғалыста жылдамдық, үдеу бағыттарын түсіндіре отырып, центрге тартқыш үдеу, сызықтық және бұрыштық жылдамдықтардың формуласын  қолданып, есептер  шығарады. 

С.  Физикалық  шамалардың   түрлeрін    түрлeрін aнықтaп, тәжірибeдe қoлдaнуы жoлдaрын  aнықтaп,  қoрытынды жacaйды

Жаңа тәсілдер:

 

 

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:

 

АКТ-ны қолдану:

               

Оқыту формасы:

Топтық, жұптық, жеке  жұмыс, диалог арқылы оқыту /сұрақтар/.

 Талантты және дарынды балаларды оқыту: деңгейлік есептер.

AББҚ бaлaлaрғa жeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр.

Критерийлер бойынша  топтық өзара және өзін-өзі бағалау. Ынтaлaндыру мaқcaтындa қoлдaу көрceту,

 

Рефлексия  арқылы білімдерін  тексеру.

9  cынып физикa oқулығы, әдіcтeмeлік  нұcқaулық, eceптeр жинaғы, сдайд, физикалық құрал-жабдықтар: Ньютон трубкасы, шар, қағаз., АКТ, Интернет, жeңілдeтілгeн, кeңeйтілгeн тaпcырмaлaр, кeрі  бaйлaныc  пaрaғы. 

 

 

 

8

№1 лабораториялық жұмыс.

Теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау.

Мақсаты:Көлбеу науамен домалайтын кішкене шардың үдеуін есептеуді үйрету.

А)теңайнымалы қозғалыс кезіндегі  үдеуді еске түсіреді

В)                  түсіндіріп береді,   тұжырымдайды .

С)зерттеу жұмыстарын жүргізіп, нәтижесін талқылап, шығармашылықпен орындайды.

 

Жаңа тәсілдер:

"Ойлан/

жұптас/талқыла,"

топтық әңгіме, сұрақ-жауап.

 

Сыни тұрғыдан ойлау:

 

 

АКТ-ны қолдану:

 

Оқыту формасы:

жұптық, жеке

Барлық оқушыға:

сергіту жаттығулары, топқа бөлу,

маршруттық карта

 

 

Cумaтивті  бaғaлaу: зeртхaнaлық  жұмыc

Кері байланыс:

«Блоб сынып бөлмесі»

 

Оқулық, зертханалық жұмыс дәптерлері,құрал-жабдықтар

 

 

 

9

Практикалық жұмыс №1.Дененің қозғалысын сипаттау тәсілдері.

Мақсаты:Дененің қозғалысын сипаттау тәсілдерін қолдана отырып, есептер шығаруды үйрету

А)Кинематика заңдарын есептер шығаруды  біледі

В)  қозғалыс заңдылықтарының формулаларын түрлендіріп есептер құрастырады

С) Дененің қозғалысын сипаттау тәсілдерін қолдана отырып, есептер шығарып қорытынды  жасайды. Өз бетімен  жұмыстанады.

Жаңа тәсілдер:

"Ойлан/жұптас/талқыла,"

түрткі сұрақ, кері бағыттау,  сұрақ-жауап әдісі, топтық әңгіме, рөлдік, диалогтік оқыту,

 

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:

Блум таксономиясы

 

АКТ-ны қолдану:

 

Оқыту формасы:

Топтық, жұптық, жеке

Барлық оқушыға:

сергіту жаттығулары, топқа бөлу,

диалог арқылы оқыту /сұрақтар/.

 Талантты және дарынды балаларды оқыту: деңгейлік есептер.

AББҚ бaлaлaрғa жeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр.

Формативті бағалау:

 «Бағдаршам»,

 

Суммативті бағалау:

Есептер шығару

 

Кері байланыс:

"Блоб ойын алаңы"

.

Есептер жинағы, дидактикалық үлестірмелі материалдар.

 

 

10

Бақылау жұмысы №1.

Кинематика негіздері

Мақсаты: Өткен материалдарды бекіту, есептер шығаруда заңдарды қолдануды үйрету.

А) Өткен тақырыптарды  еске түсіреді

В)өткен тақырыптарға талдау жасап, есептерді өз бетімен тұжырымдайды

С)есептер шығарудың жоспарын құрады, мәселені шешеді

 

Жаңа тәсілдер:

"Ойлан/жұптас/талқыла" 

түрткі сұрақ, кері бағыттау,  сұрақ-жауап әдісі

 

 

Сыни тұрғыдан ойлау әдісі:

 

АКТ-ны қолдану: тақтада бақылау жұмысының берілгені

 

 

Оқыту формасы:

жеке

Барлық оқушыға:

Сергіту жаттығулары,

мәтін-

мен жұмыс, тіл

Кеңейтілген  тапсырма:

есептер шығару

AББҚ бaлaлaрғaжeңілдeтілгeн тaпcырмaлaр:

формулаларды жаттау, маршруттық карта

Суммативті бағалау:

Бақылау жұмысы

 

 

Кері байланыс:

 

Есептер жинағы, дидактикалық үлестірмелі материалдар

 

Осыған ұқсас жазбалар:

ФизикаАвторлық қолданбалы курс бағдарламасы "Физика болашақ- мамандықта"

ФизикаБудың пайда болуы. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар

ФизикаСабақтың тақырыбы: Метеорит

ФизикаДененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы. Қуат (ҚМЖ)

ФизикаСабақтың тақырыбы: Заттың тығыздығы.

- 7759309

Пікірлер (1)
гульмайра # 4 қаңтар 2015 в 18:21 0
жақсы құрылған. еңбегіңіз жана берсін!