9 сынып тест және өздік жұмыс тапсырмалары

10 қазан 2014 - Кулзия Есенқызы

Астана қаласы №56 мектеп-лицейінің

химия пәні мұғалімі Мамырканова Лира Нұқсиқызы

            

Өздік жұмыс және тест тапсырмалары

 

Күкірт және оның қосылыстары. 

 Күкірт қышқылы және оның тұздары

 

 

І нұсқа

  А  деңгей

 

1) Күкірт және оттегі атомдарының электрондық формулаларын жазп, олардың атом құрылысында қандай ұқсастық пен айырмашылық бар? Түсіндіріңдер.

2) Өзгерістерді жүзеге асырып, реакция теңдеулерін жазыңдар.

                        S→  FeS→  H2S

                                     ↓      ↓

                                       SO2

 

                                                                 ІІ нұсқа

     В деңгей

 

1) Күкірт атомдарының мынадай тотығу дәрежелері белгілі: -2, 0, +2, +4, +6.

Осы мәндерге сәйкес келетін күкірттің қосылыстарының формулаларын жазыңдар.

2)Күкірт(ІV)оксиді берілген қосылыстардың қайсыларымен әрекеттеседі?

 Кальций гидроксиді, су, барий оксиді, көміртегі(ІV)оксиді, оттегі.

Реакция теңдеулерін жазыңдар.

 

 

 

 

ІІІ нұсқа

С деңгей

 

1) Сұйытылған және концентрлі күкірт қышқылының химиялық қасиеттерінде қандай ұқсастық және айырмашылық бар? Реакция теңдеулерін жазып, түсіндіріңдер.

2) Күкіртсутек берілген қосылыстардың қайсыларымен әрекеттеседі?

  Оттек, сутек, хлор, хлорсутек, қорғасын нитраты.

Реакция теңдеулерін жазыңдар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         І нұсқа

   А  деңгей

 

1) Период бойынша бейметалдық қасиет қалай өзгереді?

               А) Артады

               В) Кемиді

               С) Өзгермейді

2) VI топ А топшасындағы элементтердің сыртқы электрондық қабатында электрон саны қанша?

               А) 4

               В) 5

               С) 6

3) VI топ А топшасындағы элемент атомдары О-S-Se-Te қатарында атом радиусы қалай өзгереді?

               А)Кішірейеді

               В) Артады

               С) Өзгермейді

4)Күкірт табиғатта қандай түрде кездеседі?

                А) Жай зат

                В) Қосылыс түрінде

                С) Жай зат және қосылыс түрінде

5) Күкірт ауада жанғанда қандай қосылыс түзіледі?

               А) Н2S

               В) SО2

               С) SО3

6) Күкірт қандай заттармен әрекеттескенде сульфидтер түзіледі?

               А) Сутекпен

               В) Оттекпен

               С) Металдармен

7) Қай қосылыста күкірттің тотығу дәрежесі -2-ге тең?

               А) Н2S

               В) SО2

               С) SО3

8) Күкірт(VI) оксиді  

             А) Қатты зат

             В) Сұйық зат

             С) Түссіз газ

9)Күкіртсутектің судағы ерітіндісінде күлгін лакмус қандай түске өзгереді?

              А)Көгереді

              В) Қызарады

              С)Таңқурай түсті болады

10) Күкірт қышқылы қандай электролит?

              А) Күшті

              В) Орташа

              С) Әлсіз

11) Күкірт қышқылындағы күкірттің массалық үлесі

               А) 30,6%

               В) 32,6%

               С) 31,6%

12) Концентрлі күкірт қышқылын сұйылту реті қандай?

               А) Қышқылға су құю

               В) Суға қышқыл құю

               С) Күкірт қышқылы суда ерімейді

13) Күкірт қышқылының  тұздары қалай аталады?

                А) Сульфиттер

                В) Сульфидтер

                С) Сульфаттар

14) Зат мөлшері 2моль күкірт қышқылының массасы қанша?

                А) 196г

                В) 198г

                С) 186г

15) Массасы 200г 5%-дық күкірт қышқылының ерітіндісін дайындауға неше грамм күкірт қышқылы қажет?

                 А) 20г

                 В) 10г

                 С) 30г

 

ІІ нұсқа

В деңгей

 

1) Бейметалдардың тотықтырғыш қасиеттері период бойынша

                 А) Артады

                 В) Кемиді

                 С) Өзгермейді

2) VI топтың А топшасындағы элементтердің ұшқыш сутекті қосылыстарының жалпы формуласы

                   А) НR

                   B) H2R

                   C) H3R

3)Күкірт қандай тотығу дәрежелерін көрсетеді?

                  А)-2, -4, 0, +6, +8

                  В) -2, 0, +4, +6

                  С) -2, 0, -4, -6

 

4) Массасы 12г күкіртті жаққанда жұмсалынған оттектің (қ.ж) көлемі қандай?

                   А) 8,4л

                   В) 8,5л

                   С) 8,6л

5) Төменде берілген реакциялардың қайсысында күкірт тотықсыздандырғыш болады?

                    А) 2Na + S → Na2S

                    B) S + O2 → SO2

                    C) Fe + S → FeS

6) SO2 мына заттардың қайсысымен әрекеттеседі?

                    А) СО2

                    В) N2О

                    С) ВаО

7) Күкіртсутектің судағы ерітіндісі

                    А) Қышқыл

                    В) Қышқылдық оксид

                    С) Негіз

8) Қай катионның көмегімен сулы ерітіндіде сульфид-анионның S2- бар екендігін анықтауға болады?

                    А) Аg+

                    B) Pb2+

                    C) Ba2+

9)Газдардың қайсысы суда ерігенде күкірт қышқылын түзеді?

                     А) SО2

                     В) SО3

                     С) Н2S

10) Сұйытылған күкірт қышқылымен қандай металл әрекеттеседі?

                      А) Сu

                      В) Аg

                                   С) Мg

11) Күкіт қышқылын өндіру неше сатыдан тұрады?

                      А) 1

                      В) 2

                      С) 3

12) 3 моль Н2Sтолық жанғанда неше моль оттегі жұмсалады?

                      А) 3,5 моль

                      В) 4,5 моль

                      С) 5,5 моль

13) 17,1грамм барий гидроксидін бейтараптауға неше грамм күкірт қышқылы жұмсалады?

                     А) 9г

                     В) 9,8г

                     С) 10г

14) 0,2моль концентрленген күкірт қышқылы металл күміспен әрекеттескенде (қ.ж) қанша көлем күкірт(IV)оксиді түзіледі?

                     А) 2,24л

                     В) 1,12л

                     С) 22,4л

15) Концентрлі күкірт қышқылы

                    А) Тотықсыздандырғыш

                    В) Тотықтырғыш

                    С) Тотықтырғышта, тотықсыздандырғышта

 

 

 

ІІІ нұсқа

С деңгей

 

1) VI топ А топшасындағы элементтердің жоғары оксидтеріндегі элементтің тотығу дәрежесі

                  А) -2

                  В) +4

                  С) +6

2) Күкірт атомының электрондық формуласы

                   А) 1S22S22P63S23P4

                   B)1S22S22P63S23P5

                   C) 1S22S22P63S23P3

3) Күкірт үшін дұрыс емес жауапты көрсетіңдер

                    А)Сутегімен әрекеттеседі

                    В) Алтынмен әрекеттеседі

                    С) Алюминиймен әрекеттеседі

4) Күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакцияның сызбанұсқасы

                    А) Сu + S →

                    В) СІ2 + S →

                    С) S + Р→

5) Қандай қосылыс тұз қышқылымен әрекеттескенде Н2S газы түзіледі?

                   А) Na23

                   В) Na24

                   С) ҒеS

6) Күкіртсутек газы толық жанбағанда қандай заттар түзіледі?

                    А) S+ Н2О

                    В) SО2 + Н2О

                    С) SО2 + Н2

 

7) 3,2г. күкіртті жаққан кезде  жұмсалынған ауаның (қ, ж) көлемі қандай?

                     А) 10,7л

                     В) 11,2л

                     С) 22,4л

8) Газдардың қайсысы суда ерігенде күкіртті қышқыл түзіледі?

                    А) Н2S

                    В) SО2

                    С) SО3

9) Күкірт(ІV) және (VI) оксидтерімен әрекеттесетін заттар тобы

                     А) Н2О, NaOH

                     B) H2O. H3PO4

                     C) CaO. HCI

10) Күкірт қышқылы түзіледі

                    А) Оттек қатысынсыз күкірт(ІV) оксидін суда еріткенде

                    В) Күкірт(VI) оксидін суда еріткенде

                    С) Калий сульфаты мен хлорсутек ерітінділері арасындағы

     реакция

11) Концентрлі күкірт қышқылында тотықтырғыш

                    А) Күкірт

                    В) Сутек

                    С) Күкірт және сутек

12) Концентрленген күкірт қышқылына су құйып сұйылту неге қауіпті?

                     А)Өрт болуы мүмкін

                     В)Улы газ бөлінуі мүмкін

                     С) Жылу бөлінуі салдарынан ерітінді шашырауы мүмкін

13) Құрамында 25% қоспасы бар 240г. темір колчеданын (ҒеS2)  өртегенде (қ, ж) қанша көлем күкірт(ІV)оксиді түзіледі?

                     А) 67,2л

                     В) 68,2л

                     С) 72,6л

14) Су артығымен болғанда 320г. күкірт(VI)оксидін еріту арқылы күкірт қышқылының қанша молін алуға болады?

                   А) 2моль

                   В) 3моль

                   С) 4 моль

15) Күкірт қышқылын және оның тұздарын қандай металдың тұздарымен анықтауға болады?

                    А) Аg

                    В) Pb

                                С) Ва

                  

 

- 7256268

Пікірлер (1)
мура # 31 қазан 2015 в 11:54 0
жазғаннан кейин жауаптаринда жазбадыңызба