"Химия кесте де болса, есте де болады"

«Оттек.Оксидтер.Жану.» тарауына арналған шытырман

Ауа бұл жай

зат

KClO3 оксид

Жану реакциясының нәтижесінде оксидтер түзіледі

H2S тотыққанда оксидтер түзіледі

ОF2 қосылысында оттегінің валенттілігі I тең

Ауадағыоттегі жай зат

Оттегі KMnO4 қыздырғанда түзіледі

Оттегінің түсі мен иісі бар

Оттегі — металл

Оттегі су молекуласында жайзат

CO2 оттегінде жанбайды

ияияжоқ

жоқ

жоқжоқияжоқияжоқияия

Оттегімолекулалық құрылысқа ие зат

Оттегі ауадан ауыр

CO2 формуласы дұрыс емес

Оттегі молекуласы екі атомнан тұрады

Оксидтеркүрделі заттар

Оксиу

ияия

ияия

ияжоқ

Мr(O2)=16

Аr(О)=32

Нg O ыдырауы айырылу реакциясына жатады

ияжоқжоқжоқияжоқжоқ

ия

Оттегі жануды қолдайды

ияжоқжоқжоқжоқжоқияжоқ

ия

жоқ

жоқияжоқияжоқжоқжоқияия

Оттегі суда жақсы ериді

финиш

Күкірттің жануы қосылу реациясы

Оттегіні — ауадан ығыстыру әдісімен жинайды

Al2O3-оксидінің формуласы дұрыс қүрылған

ияия

Теңіз суы

таза зат

Алмаз -күрделі зат

Заттың әр түрлі күйдегі өзгерісі физикалық құбылыс

Ізбес суын қыздыру қосылу реакциясы

Жай зат атомдардыңбір түрінен түзіледі

Күрделі заттарәр түрлі заттардан тұрады

Күкірттіңжануы қосылу реакциясы

Судағы көмір ұнтағын сузу арқылы бөлуге болады

Кальций металл

Үш түрлі зат түзетін қүбылыс химиялыққұбылыс

Оттек молекулалық құрылысқаие зат

Ас тұзы күрделі зат

кө

Мәре

«қайталаубіліманасы»

Темір беймоле кулалық құрлыстағы зат

Н 2О Формуласы дұрыс құрастырылған

Атомның массасы грамм есебімен өлшенеді

CO2формула дұрыс құрастырылмаған

ияияжоқ

жоқияияжоқжоқжоқия

жоқ

Ас тұзының ерітіндісін суалту арқылы бөлуге болады

Күрделі зат әр түрлі химиялық элементтер ден тұрады

Оттексудыңқұрамындаболатын жай зат

ияжоқжоқжоқияияжоқжоқ

Қанттың судағы ерітіндісін сүзу арқылы болады

ияжоқжоқжоқжоқжоқияия

Дистил денген су таза зат

Ауадағы оттек жай зат

Салыстырмалы атомдық масса көміртегі атомының бірлігінде алынады

Фосфор металл

жоқияжоқжоқияжоқжоқжоқияжоқ

«Химиялық алғашқы ұғымдар»тарауына арналған шытырман

Валенттіліктірим санымен белгілейміз

H-O-H

H2O молекуласы

ныңқұрылымдық формуласы

P2O3 формула дұрыс құрастырылған

О=Oоттегімолекуласы

ныңқұрылымдық формуласыдұрыс

Кальций айнымалы валенттіліккөрсетеді

H2SO4

қурделізат

Nа атомы тұрақты валенттілік көрсетеді

Оттегі атомы айнымалы валенттлілік көрсетеді

SO2 формула дұрыс құрастырылған

Al+HCl

реакцияның өнімі көрсетілген

Alатомы тұрақтываленттілік көрсетеді

Na2O

Формуладұрыс құрасты

рылған

Mg2 O2 формула дұрыс құрастырыл

ған

Қуры

жоқжоқияия

Сутегі атомының валенттілігітұрақты-I

ияияияжоқИЯИЯЖОҚ

Sатомы тұрақты валенттілік көрсетеді

Оттегі атомының валенттілігіV

S+O2=SO2 реакция теңесіптұр

и

ИЯИЯжоқия

Әрбір күрделі заттың алыну тәсіліне қарамастан құрамы тұрақты

Al2O3

формула

дұрыс құрастырылмаған

8P+6O2=

4P2O5

реакция дұрыс теңестіріл

ген

жоқжоқжоқ

жоқияияжоқ

С+O2= CO2 реакциядұрыс теңестіріл

ген

Химиялық реакция аяқталган

2H2+O2=2H2O

ияжоқжоқия

жоқ

ИЯИЯ

ия

Құрам тұрақтылықзаңын айтқан

Л.М.Ломоносов

Мәре

«Қайталау білім

Анасы"

Сa2O2

формуладурыс жазылган

ияжоқияияжоқ ия

ия

қққжоқияжоқжоқ

«Сутек. Қышқылдар. Тұздар»тарауына арналған шытырман

Сутекке «гидрогениум» атауын берген француз ғалымы А.Лавуазье

Сутек металл кесуде қолданылады.

Al2(SO4)5 алюминийсульфатының химиялық формуласы

Қышқылдар металл оксидтерімен әрекеттеседі

Сутек – иіссіз, түссіз газ.

ияжоқжоқия

NaClaстұзыныңхимиялықформуласы

Мr(HCl)=36

Реакция аяқталған ба?

H2 + O2

H2O

Тұздар металдармен әрекеттеспей

ді

HNO3 азот қышқылының химиялық формуласы

жоқияияияияжоқ

ия

ияжоқ

жоқ

Тұз қышқылының химиялық формуласы

HClO

Al(HSO4)3 орта тұз

Тұздар дегеніміз-металл атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар.

Метилоранж қышқылдық ортада түсін өзгертпейді

Сутек металл пісіру және кесуге пайдаланады.

ияжоқжоқжоқияжоқ

ияияжоқия

Сутегіні алуда Кипп аппараты қолданылады.

Металдардыңтұздарменәрекеттесуіметалдардыңкернеуқатарынабайланыссыз

Белсенді металл қышқылмен әрекеттескен

де сутек бөлінбейді.

Сутек металдармен әрекеттескенде қатты гидридтер түзіледі.

Қышқылерітінділердетүсінзаттарингибиторлардепаталады

жоқжоқияия

ияжоқияия

ия

Мәре

«Қайталау білім

Анасы»

CaSO4калъцийсулъфидініңхимиялықформуласы

H2SO4екінегізгіоттектіқышқыл

SO2+H2O=

H2SO4реакциятеңескен

Mr(H2СО3)=62

жоқияжоқжоқжоқия

ияжоқияжоқ

- 8126024

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!