Visual Basic-те практикалық жұмыстар

13 ақпан 2016 - Айымгул Ахметова

№1

Трапецияның  a,b  қабырғалары   және һ биіктігі  берілген. Трапецияның  ауданын  есептеу  қажет.S=

Dim a As Integer

Dim b As Integer

Dim h As Integer

Dim s As Integer

Private Sub Command1_Click()

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

h = Val(Text3.Text)

s = ((a + b) * h) / 2

Label4.Caption = Val(s)

End Sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2

Қабырғалары  a,b, с  үшбұрыштың  медианаларын табу  керек.

ma = 0.5*

mb = 0.5*

mc = 0.5*

 

 
 

Dim a As Single

Dim b As Single

Dim c As Single

Dim ma As Single

Dim mb As Single

Dim mc As Single

Private Sub Command1_Click()

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = Val(Text3.Text)

ma = 0.5 * Sqr(2 * b * b + 2 * c * c — a * a)

Label4.Caption = Val(ma)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = Val(Text3.Text)

mb = 0.5 * Sqr(2 * a * a + 2 * c * c — b * b)

Label5.Caption = Val(mb)

End Sub

Private Sub Command3_Click()

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = Val(Text3.Text)

mc = 0.5 * Sqr(2 * b * b + 2 * a * a — c * c)

Label6.Caption = Val(mc)

End Sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№3

Оқушы  І  тоқсанда  информатика  сабағынан  А  екі, В  үш, С  төрт, Dбес  бағасын  алды. Мұғалім  бұл  оқушыға  қандай  тоқсандық  баға  шығарады, егер  орташа  баға  бағалардың  қосындысын  олардың  санына  бөлгенге  тең  болса.

Жауабы: Егер оқушы  бір 2, үш 4, жеті 5 және ешқандай  3  алмаса, оның  тоқсандық  бағасы  4-ке  тең.

Dim a1 As Integer

Dim b1 As Integer

Dim c1 As Integer

Dim d1 As Integer

Dim n As Integer

 

Private Sub Command1_Click()

a1 = Val(Text1.Text)

b1 = Val(Text2.Text)

c1 = Val(Text3.Text)

d1 = Val(Text4.Text)

n = ((2 * a1) + (3 * b1) + (4 * c1) + (5 * d1)) / (a1 + b1 + c1 + d1)

Label6.Caption = Str(n)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

End

End Sub

 

 

 

 

 

№4

Класта  n  оқушы  бар. Бақылау  жұмысының  нәтижесінде  А  екі, В  үш, С  төрт  және  қалған  оқушылар  бес  бағасын  алды. Әр  бағаның  пайызын  анықтау  керек. Мысалы, екі  бағасының  пайызға  шаққандағы  нәтижесі  екі  бағаларының  санын  барлық  бағалар  санына  бөліп, 100-ге  көбейту   арқылы  анықталады.

Жауабы: егер  n = 21, а = 1, в = 3, с = 10, d=7  болса, екінің  пайызы  4,761905%, үштің  пайызы 14,28571%, төрттің  пайызы 47,619905 %, бестің  пайызы 33,33333 %  болады.

Private Sub Command1_Click()

n = Val(Text5.Text)

a1 = Val(Text1.Text)

b1 = Val(Text2.Text)

c1 = Val(Text3.Text)

d1 = Val(Text4.Text)

s = (a1 * 100) / n

Label5.Caption = Str(s)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

n = Val(Text5.Text)

a1 = Val(Text1.Text)

b1 = Val(Text2.Text)

c1 = Val(Text3.Text)

d1 = Val(Text4.Text)

s = (b1 * 100) / n

Label7.Caption = Str(s)

End Sub

Private Sub Command3_Click()

n = Val(Text5.Text)

a1 = Val(Text1.Text)

b1 = Val(Text2.Text)

c1 = Val(Text3.Text)

d1 = Val(Text4.Text)

s = (c1 * 100) / n

Label8.Caption = Str(s)

End Sub

Private Sub Command4_Click()

n = Val(Text5.Text)

a1 = Val(Text1.Text)

b1 = Val(Text2.Text)

c1 = Val(Text3.Text)

d1 = Val(Text4.Text)

s = (d1 * 100) / n

Label9.Caption = Str(s)

End Sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5

Герон  формуласы  бойынша  үшбұрыштың  ауданын  есептеу.

Берілгені: а,b, с     Т/к: S- ?

P =      S =

Dim a As Single

Dim b As Single

Dim c As Single

Dim p As Single

Dim s As Single

Private Sub Command1_Click()

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

c = Val(Text3.Text)

p = (a + b + c) / 2

s = Sqr(p * (p — a) * (p — b) * (p — c))

Label4.Caption = Str(s)

End Sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6

Берілгені: а,b, с     Т/к: d- ?

D =(a+b)2

 

Dim a As Integer

Dim b As Integer

Dim d As Long

Private Sub Command1_Click()

a = Val(Text1.Text)

b = Val(Text2.Text)

d = ((a + b) ^ 2) — ((b — a) / (a ^ 3 — b ^ 3))

Label3.Caption = Str(d)

End Sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7

Мұндағы  функциялардың  х = 3,2  болғандағы  мәнін  табу  керек :

q = cosx-tgx

w = lg(5+x3+2x2)

e = sin(x-5)2

t = cos(2x-5)3

Dim x As Single

Dim q As Single

Private Sub Command1_Click()

x = Val(Text1.Text)

q = Cos(x) — Tan(x)

Label2.Caption = Str(q)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

x = Val(Text1.Text)

w = Log(5 + x * x * x + 2 * x * x)

Label3.Caption = Str(w)

End Sub

Private Sub Command3_Click()

x = Val(Text1.Text)

e = Sin(x — 5) * (x — 5)

Label4.Caption = Str(e)

End Sub

 

Private Sub Command4_Click()

x = Val(Text1.Text)

t = Cos(2 * x — 5) ^ 3

Label5.Caption = Str(t)

End Sub

 

 

 

 

 

№8

Табан  дөңгелегінің  радиусы  R, биіктігі   h  болатын  цилиндрдің  толық  беті  мен  көлемін  табу.

 S = 2πR(R+h); V = πR2h, мұндағы  R  және  h  пернетақтадан  енгізіледі, ал π=3,14.

Dim r As Double

Dim h As Double

Private Sub Command1_Click()

r = Val(Text1.Text)

h = Val(Text2.Text)

pi = 3.14

s = 2 * pi * r * (r + h)

Label3.Caption = s

v = pi * r * 2 * h

Label4.Caption = v

End Sub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9

Шеңбердің  радиусының  өлшемі  берілген, оның  ауданы  S=πr2  анықтау  қажет.

Dim r As Double

Dim pi As Double

Private Sub Command1_Click()

r = Val(Text1.Text)

pi = 3.14

s = pi * ® ^ 2

Label2.Caption = s

End Sub

 

 

№10

Бір  қалыпты  үдемелі  қозғалыстағы  дененің  бастапқы  жылдамдығы, бастапқы  жолы  және  үдеуі  белгілі. Дененің  t-шы  уақытта  жүріп  өткен  жолын  анықта.     

Dim a As Double

Dim v As Double

Dim t As Double

Private Sub Command1_Click()

v = Val(Text1.Text)

t = Val(Text2.Text)

a = Val(Text3.Text)

s = v * t + (a * t ^ 2) / 2

Label4.Caption = s

End Sub

- 7181704

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!