Деректер қоры

2 желтоқсан 2015 - Айдана Жусупкалиева

Microsoft Access бағдарламасыол– кез-келгенфирма, мекеме, шағынкәсіпкерлікшаруа-шылықтарбір-бірітурламағлұматалуүшін, немесекелісуүшін, арнайықағаздартолты-рып, құжаттардайыднап, қағаздардыңсанынкөбейтіпәуреболмайды. Мұныңбәріносыбағдарламажасайды. Бұлбағдарламадакестетүрінде, сызбатүрінде, кез-келгенфирманыңтолықмағлұматтарыболады. Оныалыпқарап, оныментікелейжұмысжасайберугеболады.

Microsoft Access бағдарламасықазіргікездекомпьютерліктехнологиялардыңқұралре-тіндекеңірекпайдаланылуы. Бұлбағдарламақазіргітаңдакомпютердіосыбағыттапайда-ланудыңнақтымысалдарыкөпемес. Бұлбағдарламаныоқушыларғаоқытужүйесіндегікөп-тегенсатыларданбіртіндепмеңгеруарқылыжүргізіледі.

Microsoft Access бағдарламасыкеңіненқолданылатынбағдар. Олөнідірісорындарында, баспа-кітапшығарусалаларында, оқулықтаржасауда, сауда-саттықайналымындаесептікжүйелердіорындаудаерекшерөлдіатқарады. Microsoft Access бағдарламасыжоғарғыоқуорындарындағыоқушыларүшінкеңіненпайдаланудабірнешеұтымдыжақтарыбар. Оқупроцесіндебілімінжетілдіру, ақпаратқұралдарыненгізу, естесақтауоперацияларыбойын-шабарлықмағлұматтардыенгізіпотыру, есептеу, сараптау, т. б. жүйелерүшінтиім-ді. Microsoft Access бағдарламасыкөбінесе, баспақызметерінде, жобажасау, типография-лықжәнетопографиялық, жалпыинженерліксаланыңбәріндеқызмететеді. Соныменқосаконструктіліктәсілдердердіорындау, кестелерменжұмысжасаусалаларындақамтиды.

- 7384979

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!