Әдістемелік бірлестік жоспары

12 наурыз 2014 - Асем Тургалиева

Әдістемелік  жұмыс

 

 

Айы

Әдістемелік кеңестер мен отырыстар тақырыбы

   Жас  мұғалімдер-    е мен жұмыс

Мектепішілік бақылау, оқу, білім белсенділігін тексеру жұмыстары

Тәжірибелі мұғалімнің тәжірибесін тарату

Жеке мұғалім-нің жұмысы байқаулар, олимпиада

Семинар, апта-лық,әдістемелік күн, педаг. оқулар

Білімін, кәсі-би мамандық деңгейін көтеру

Дарынды балалармен жұмыс

Проблема б/ша сыныптан тыс жұмыстар

 

 

 

 

1.

ҚЫРКҮЙЕК

 

 

 

 

 

 

1.Өткен оқу жылында-ғы әдістемелік жұмы-стардың қорытынды-сы, жаңа оқу жылы-ның міндеттері.

2 Әдістемелік.бірлестік

вариативтік сабақ,үйір-ме жұмысының  жос-                                                                                                    парларын бекіту.

3 Әдістемелік кеңес құрамын белгілеу.

4.2013 жылғы 3-сәуір-дегі №115 бұйрығы-мен бекітілген оқу бағдарламалары, әдістемелік нұсқау  хатпен таныстыру

5.ОЖСБ-ға жү-йелі дайындық жұ-мыстарын жүргізу

«Талапкер» жас маман бірлесті-гінің жоспарын құру.

  5 сынып оқушы-ларынң қазақ тілі,

математика пәндері-нең жазбаша сауат-тылығын тексеру.

 

1.Аттестаттау-дан өтетін мұ-ғалімдердің өт-ініштерін  алу.

 

2.Білім жетілдіру курсынан өтетін мұғалімдердің кестесін жасау

 

Жаңа әдісте- мелік әдеби-  еттермен тол-ықтыру, әдіс-темелік басы-лымдарғажаз-ылуын қамта-масыз ету.

1. Дарынды ба-лалармен жұ-мыс жоспарын жасау

 

 

 2.Сырттай оқу-ға оқушыларды тіркеу.

 

 

«Тілім менің – тірлігімнің айғағы»

апталық. 

Пән мұғалімдері.

 

 

2.

ҚАЗАН

 

 

 

 

1.Бастуыш сынып оқушыларының оқу шапшаңдықтарын тексеру. 

2.Журналда пән бо-йынша бағалардың қойылымын тексеру

Бірлестік мү-шелерінің өз-арасабақтарға қатынасу.

Десанттық көмек» ашық есік күн

Тоқсанына

1 рет.

.                                                                             

 

 

4 сынып оқу-шыларын «Кіш-кентай білгір-лер»сайысына қатыстыру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Менің туған   өлкем»,

«Ақбота» инте- лектуалды ой-ынын өткізу.

 

 

 

3.

                     ҚАРАША

1. Пән  олимпиадала-рының құжаттарын дайындау оқушылар-ды іріктеу.

2.Үлгерімі төмен, қабі-летті оқушылармен же-ке жұмыс жоспарын құру.

3.ОЖСБ-ға жүйе-лі дайындық тест қорытындысы.

4. Аттестаттау ереже-сімен таныстыру

 

1. 1-4 сыныпта ма-тематика пәнінің оқытылуы, жазба жұмыстарының қорытындысы .       

3. 8-9 сынып оқушыларынан тест алу.

 

 

 

 

 

1. Русский мед-веженок»  инте-ллектуальдық ойыны. 2.Мектепішілік пәндік олимпиа да өткізу.        

      20,21 ХІ

 

 

 

ЖЕЛТОҚСАН

1.1-4 сынып оқушыла-рының жазбаша сауат-тылығын және есептеу дағдыларын тексеру қорытындысы

2.2-4 сынып оқушыла-рының оқу жылдамды-ғын бақылау.

3. 9 сыныптан алынған тест қорытындысы

4. І жарты жылдықта атқарылған әдістемелік жұмыс қорытындысы

 

 Тоқсандық қоры-тынды бойынша тексеру жұмыс-тарын алу.

Бірлестік мү-шелерінің өз-ара сабақтар-ға қатынасу.

Десанттық көмек» ашық есік күн

Тоқсанына 1 рет.

 

 

 

 

«Жаңашылдыққа талпыныс- ортақ іс»

            Тренинг

10.ХІІ

 

 

 

 

қаңтар

 

«Жас маман мен тәлімгер» сайысы

 

 

Аттестатттау-дан өтетін мұғалімдердің жұмысын қарау

 Бастауыш сынып бірлестігінің апталығы

«Ойлан да ізден, бай-қап көр» тақыры.

 

 

 

 

 

 

«Абай, Шәкәрім оқулары»оқуы

 

 

ақпан

1. 8 сыныпта негізгі пәндердің берілуі .

2.7-9 сыныптарді қазақ тілі, орыс тілі және та-рих пәндерінің оқыты-луы

3.Қоғамдық-гуманитарлық пәндер бірлестігінің есебі

4.Факультативтік  бағдарламалар

 

 

 

Тақырыбы «Жас

 маманға көмек-

 уақыт талабы»

 

 

 

 

«Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамыту үрдісіндегі жаңа технологиялардың рөлі» әдістемелік семинар

 

«Мұқағали оқулары»

 

 

 

наурыз

 

1.6 сынып оқушыла-рының білім деңгей-лері

2.7-9 математика, инф-орматика пәндерінің оқытылу жайы

3.8-9 сныптардан ал-ынған тестінің қоры-тындысы

 

 

 

 

«Үздік әдісте-мелік құрал» байқауы

 29.03-10.04

Бастауыш сы-нып мұға-дері

1.Аттестатттау комиссиясының

отырысы

 

2.Бастауыш сы-нып мұғалімде-рінің сырттай облыстық педа-гогикалық олимпиадасы

 

 

 

«Кенгуру-мате-матика баршаға»

19.03

Эстетикалық пәндер апталығы

 

Сәуір

1Аралық және мемле-кеттік қорытынды атте-стетау емтихандарының кестесін жасау

2. Емтихан іс-құжаттарын дайындау.

 

 

«Менің шыға-рмашылық зертханам»

шығармашы-лық есеп

 

 

 

«Жыл оқушысы-2014» сайысы

 

 

мамыр

1 Әдістемелік бірлес-тіктің жылдық қорыты

нды есебі

2.Бастауыш сынып және пән бірлестіктері жетекшілерінің жыл-дық қорытындысы

 

 

 

«Жас маман -2014» байқауы

 

 

 

 

 

 

 

Осыған ұқсас жазбалар:

Жаратылыстану бағытыАпталық жоспары

Оқу жоспарыДиректорының оқу-ісі жөніндегі орынбасарының 2013-14 оқу жылына жасаған жылдық жұмыс жоспары

Оқу жоспарыОқу-ісі бойынша жасалынатын айлық жұмыс жоспар

ҰстаздарғаСыни тұрғыдан ойлануға үйрету

Мектеп жоспарыОқу үрдісі бойынша мектепішілік бақылау жоспары

- 5390708

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!